contact DSP Dambovita

Acte necesare pt obtinerea autorizatiei sanitare servicii funerare si autorizatiei sanitare cimitire

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare servicii funerare

Cerere tip (model)

a) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi certificat constatator pentru punctele de lucru (după caz), actului constitutiv/statutului din care să reiasă codul CAEN;
b) memoriul tehnic privind spaţiile şi mijloacele de transport (model);
c) planul de situaţie cu încadrarea în zonă şi schiţele cu detalii de structură funcţională;
d) dovada privind deţinerea legală a spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
e) acte doveditoare privind angajarea tanatopractorului/tanatopractorilor şi documente privind calificarea tanatopractorului/tanatopractorilor;
f) dovada deţinerii trusei/truselor de îmbălsămare;
g) fişele de aptitudine ale personalului care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenelor medicale periodice,
h) autorizaţia de transport sau cartea de identitate a vehiculului cu următoarele înscrisuri specifice: categorie de folosinţă: autovehicul special; caroserie: SD funerar;
i) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
j) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare
k) alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.

 

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare cimitire

Cerere tip (model)

a) memoriu tehnic care va cuprinde (model) :
- capacitatea totală proiectată, respectiv numărul de locuri;
- sectorizarea corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut;
- dotarea cu utilităţi conform prevederilor art. 23 alin. (1);
- planul sălii de ceremonii funerare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;
b) certificatul de urbanism;
c) regulament de organizare şi funcţionare a cimitirului întocmit de administratorul cimitirului şi avizat de autoritatea administraţiei publice locale;
d) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
e) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
f) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare
g) alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.

 

Acte necesare pentru eliberarea un aviz sanitar pentru transport/inhumare  (model)

Legislatie:

-H.G. nr.741/2016- norme tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimiterele, crematoriile umane.
-Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare.