contact DSP Dambovita

Acte necesare pentru asistenta de specialitate

Asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei;

 

Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică:

 

a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii; (model)
b) schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
e) dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.
f) certificat de urbanism
g) dovada detinerii legale a spatiului.
În funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului.

 

 

LISTA cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr.
crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful
(lei)

1.

Asistenţă de specialitate de sănătate publică

400

2.

Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă

150

 

 

Sumele încasate din activitatea de asistenţa de sănătate

Se achită la casierie sau cu OP în contul D.S.P. Dâmbovița – RO07TREZ27120E365000XXXX la Trezoreria Târgoviște.

 

 

Baza legală:

 

-Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu modificările și completările ulterioare;