contact DSP Dambovita

Acte necesare pentru certificat de conformitate - obiective in functiune

 

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

este obligatorie pentru:

-activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;

-activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

 

Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii de sănătate publică

 

a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii; (model)

b) memoriul tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate (model pentru DDD; model pentru salon infrumusetare);

c) planul de situaţie cu încadrarea în zonă cu mentionarea vecinatatilor si distantele fata de cladirile invecinate;

d) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

e) actul de infiintare al solicitantului;

f) acte dovededitoare privind detinerea legala a spatiului;

În funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Documentele mentionate la lit. a) –f) vor fi depuse in original sau in copie cu mentiunea ,,conform cu originalul„ si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

 

LISTA cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr.
crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful
(lei)

1.

Certificarea conformităţii

400

2.

Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă

150

 

 

Sumele încasate din activitatea de certificare a conformităţii:

 

Se achită la casierie sau cu OP în contul D.S.P. Dâmbovița –RO07TREZ27120E365000XXXX la Trezoreria Târgoviște.

 

Legislație:

 

-Ordinul M.S. nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

-Ordinul M.S. nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;