contact DSP Dambovita

Buletin informativ

 

BULETIN INFORMATIV

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

OMS. 1078/  2010 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Ordinul 824/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi funcţionarea ISS

Structura organizatorică,

atribuțiile departamentelor

institiției

Regulamentul de organizare și funcționare

Organigrama

 

Numele și prenumele

persoanelor din conducerea

instituției și ale funcționarului

responsabil cu difuzarea

informațiilor publice

Director executiv-dr. Sorin STOICA

Tel-0245 613 604

Director executiv adj. economic-ec. Valeriu VOICU

Tel. 0245 613 604

E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Responsabil aplicarea Leg. 544/2001- cons. Marinela POPA

Tel 0245 613 566

E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Coordonate de contact instituţie

Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-19

Telefon - 0245 613 566; 0245 613 604;

Fax – 0245 611 067

Audienţe

Director executiv- marţi orele 1000-1200

Director adj. ec.- miercuri- orele 1000-1200.

Persoanele care doresc să se înscrie în audienţă vor completa formularul de înscriere. Acesta  poate fi transmis prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., prin  fax, poştă sau poate fi depus personal la secretariatul instituţiei.

Solicitantul audienţei va consemna în formular motivul audienţei sau va anexa la acesta un memoriu cu privire la aspectele pe care doreşte să le prezinte cu ocazia audienţei.

Solicitarea poate fi avizată favorabil pentru primirea în audienţă sau poate fi repartizată direct compartimentului responsabil pentru soluţionarea aspectelor semnalate.

În situaţia în care aspectele prezentate au mai făcut obiectul altor solicitări, aceasta poate fi clasată.

 

Surse financiare, bugetul și bilanțul

contabil

Bugetul aprobat  pe anul în curs

Bilanțul Contabil

Programele și strategiile proprii

Programe Nationale de Sănătate

Lista cuprinzând documentele de

interes public

Materiale informative(broşuri) editate de D.S.P. Dâmboviţa în limita stocului disponibil;

Concluziile şi măsurile acţiunilor de control/misiunilor de audit;

Soluţiile adoptate pentru rezolvarea plângerilor/sesizărilor/reclamaţiilor;

Indicatorii anuali privind starea de sănătate a populaţiei;

Numărul total al acţiunilor de control, al deciziilor de suspendare a activităţii, de retrageri sau anulări de autorizaţii de funcţionare, precum şi valoarea totală a amenzilor aplicate de către Serviciul de Control în Sănătate Publică;

Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate la D.S.P. Dâmboviţa, în condiţiile legii;

Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;

Progamele de sănătate;

Date statistice, documentare referitoare la starea şi evoluţia stării de sănătate a populaţiei, precum şi la tendinţele de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului (indicatori)

 

Listă  documente produse și/sau

gestionate potrivit legii

Procese verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare;

Procese verbale de constatare a contravenţiei;

Rapoarte de inspecţie;

Decizie de suspendare a activităţii;

Decizie de retragere a A.S.F.;

Sesizări şi reclamaţii adresate Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa;

Răspunsuri la petiţiile adresate de către persoanele fizice sau juridice;

Informări statistice săptămânale, lunare,  trimestriale, anuale;

Autorizaţii sanitare de funcţionare pentru diferite obiective, eliberate conform legislaţiei sanitare în vigoare;

Avize sanitare de construcţie sau reamenajare;  

Buletine de analize  fizico-chimice şi microbiologice;

Contracte prestări servicii.

 

Modalitățile de contestare a deciziei

instituției în situația în care persoana

se consideră vătămată în privința

dreptului de acces la informațiile de

interes public solicitate

Răspunsul la solicitare se comunică în termenele:

a)10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitată, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b)10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut anterior nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c)30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificată peste termenul  prevăzut la lit. a;

d)5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

e)5 zile pentru informarea solicitantului privind reîncadrarea cererii ca petiţie.

Termenele se calculează de la data înregistrării solicitării, în cond. art. 20, alin4; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care acesta se împlineşte.

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Reclamația administrativă se depune  în teremen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a răspunsului de către persoana lezată.

Răspunsul la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă;

Plângerea la secția de contencios administrativ a Tribunalului se face în termen de 30 zile de la primirea răspunsului la solicitare