contact DSP Dambovita

Acte necesare pt inregistrarea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

1.Cabinet Medical Individual

Cerere tip (model)

Certificatul de membru eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006  din care să reiasă specialitatea, competenţele, supraspecializările  medicului - copie

Certificatul de avizare a cabinetului medical individual eliberat de Colegiul Medicilor – ORIGINAL + copie

Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi,  competenţe, supraspecializări

Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, concesiune, comodat) pe numele medicului – copie

Schiţa cabinetului - copie;

Acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari;

Lista cu dotari

Lista cu servicii medicale

2.Societate Medicala fără Personalitate Juridica

Cerere tip (model)

Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006  din care să reiasă specialitatea eventual competenţele medicului/ medicilor - copii

Certificatul de avizare a  S.C.M./ C.M.G./ C.M.A. eliberat de Colegiul Medicilor  – ORIGINAL + copie

Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi,  competenţe, supraspecializări

Dovadă de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare,închiriere, concesiune, comodat) pe numele medicului – copie ; 

Schiţa cabinetului -  copie;

Acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari;

Act constitutiv şi statutul societăţii civile medicale – copie

Contract de grupare sau asociere în cazul cabinetelor medicale grupate/asociate  -  copie

Tabel cu medicii specialişti şi codurile  lor de parafă,care lucrează în cadrul S.C.M./ C.M.G./ C.M.A. 

Lista cu dotari

Lista cu servicii medicale

 

3.Societate Medicala cu Personalitate Juridica

4.Cerere tip pentru Certificat Supliment la Certificatul de Inregistrare a unei Societati Comerciale (model)

Cerere tip (model)

Certificatul de Avizare a Societăţii Medicale cu Personalitate Juridică - Colegiul Medicilor/Colegiul    Medicilor Dentişti  -  original + copie

Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi,  competenţe, supraspecializări

Actele constitutive ale societăţii - copie

Certificat de Înmatriculare + cod fiscal - copie

Certificat constatator de la stop-ed-meds.net din care să reiasă că sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii - copie

Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006 din care să reiasă specialitatea, competenţa, supraspecializarea medicului/medicilor - copii

Tabel cu medicii specialişti şi codurile lor de parafă, care lucrează în cadrul societăţii medicale cu personalitate juridică

Act de deţinere legală a spaţiului pentru: sediul social şi sediile lucrative în care funcţionează unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică- copii;

Schiţă cabinet – copii;

Acceptul vecinilor, asociatiei de proprietari –copii;

Dovada de la Registrul Comertului din care să reiasă că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe.

Lista cu dotări

Lista cu serviciile medicale.

 

5.Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

Cerere tip (model)

Certificat de membru/Autorizatia de Libera Practica a titularului cabinetului - copie

Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare,închiriere, concesiune, comodat) pe numele titularului – copie

Actele constitutive ale societatii - copie

Schiţa spatiului din care sa reiasa ca activitatea se desfasoara separat de orice alta activitate sau de spatiile cu destinatia de locuinta - copie;

Dovada de la ONRC din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii conexe actului medical;

Certificat de inmatriculare si certificat constatator

 

6.Cabinetelor Medicale infiintate in cadrul organizatiilor nonprofit, fundatii si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, culte religioase si lacase de cult religios

Cerere tip (model)

Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii nr. 95/2006  din care să reiasă specialitatea eventual competenţele medicului/medicilor - copii

Certificatul de avizare (al Asociaţiei, Fundaţiei, Organizaţiei)eliberat de Colegiul Medicilor – ORIGINAL + copie

Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi,  competenţe, supraspecializări

Dovada deţinerii legale a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, concesiune, comodat) în care funcţionează unitatea – copie

Schiţa cabinetului -  copie;

Acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari 

Actul constitutiv, statutul (Asociaţiei, Fundaţiei, Organizaţiei) cu specificaţia servicii medicale  – copie

Hotărârea judecătorească de înfiinţare -  copie

Horărârea statuară a organelor de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale

Tabel cu medicii specialişti şi codurile  lor de parafă,care lucrează în cadrul  (Asociaţiei, Fundaţiei, Organizaţiei) 

Hotărârea organelor de conducere şi dovada constituirii legale pentru cultele şi lăcaşele de cult religios

Lista cu dotari

Lista cu servicii medicale

 

7.Acte necesare pentru radierea unui:
• Cabinet Medical Individual,
• Societate Medicala cu Personalitate Juridica,
• Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical,
• Cabinetelor Medicale infiintate in cadrul organizatiilor nonprofit, fundatii si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, culte religioase si lacase de cult religios

Cerere tip (model)

Autorizaţia Sanitară de Funcţionare/Certificat de Conformitate, original

Certificatul de Inregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor, precum şi suplimentele acestora, original.

Copie după certificatul de deces al titularului cabinetului, după caz

 

 

Legislație:

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

-Ordinul M.S. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara

-Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, capitolul VII: Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

-Ordinul M.S. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul M.S. nr. 646/2019 privind aprobarea documentatiei pentru infiintarea si inregistrarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice cenexe actului medical

-Ordinul M.S. nr. 527/1999 pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale, actualizat

-OUG nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001.