contact DSP Dambovita

Acte privind autorizarea sanitara

 

Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere

Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.

 

(1)   Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt:

 

a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 ( model)
b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii, după caz. (model)

             c) memoriul tehnic (model);

             d) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

             e) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

             f) actul de infiintare al solicitantului;

             g) acte dovededitoare privind detinerea legala a spatiului;

 Documentele mentionate la lit.a) –f) vor fi depuse in original sau in copie cu mentiunea ,,conform cu originalul„ si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

 

Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife.

 

Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului:

a) tratarea şi distribuţia apei potabile;
b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
f) activităţi de asistenţă medicală generală;
g) activităţi de asistenţă medicală specializată;
h) activităţi de asistenţă stomatologică;
i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.
m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.

(2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentaţie:

 

a) cerere semnată de titularul activităţii/administrator; (model )
b) dosarul tehnic(schita deliata, schita amplasare in zona, memoriu tehnic cu descrierea obiectivului si activitatilor (model cabinet medical); act deținere spațiu), conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară/viză;
d) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu (model);
e) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Documentele mentionate vor fi depuse in original sau in copie cu mentiunea ,,conform cu originalul„ si vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

 

LISTA cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr.
crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful
(lei)

1.

Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare

500

2.

Acordare viză anuală

400

 

Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum şi cele încasate pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă.

Taxele pentru autorizare sanitară/viză se achită la Trezorerie in CONTUL BUGETULUI DE STAT

 

Legislație:

-Ordinul M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea populatiei, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;

-Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată;

-Ordinul M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;

-Ordinul M.S. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara;

-Ordinul M.S. nr. 646/2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul M.S. nr. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul M.S. nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii;

-Ordinul M.S. nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale;

-Ordinul M.M.J.S. nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

-Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;